චරිත් මාරඹේ මහතා අද දින ONUR අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නව සභාපති ලෙස රාජකාරි ආරම්භ කරන ලදි.

Mr. Charith Marambe started his duties as the new Chairman of ONUR Board of Directors today.

ONUR இயக்குநர்கள் குழுவின் புதிய தலைவராக திரு.சரித் மரம்பே இன்று தனது கடமைகளை ஆரம்பித்தார்.

See translation

All reactions:

2828

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =