අපි නිදහස ලබන විටත් වරායවල් තුනක්‌ තිබුණා. නමුත් අපි තවම දියුණු නෑ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි බෙදී ඈත් වී සිටීම. අපේ කාලෙත් වැඩිපුරම යොදා ගෙන තියෙන්නේ බෙදෙන්න හෝ දුරස්‌ වෙන්නයි. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස එකතු වෙන්න කාලය වැය කළේ නෑ.

අද අපේ රටේ උද්ගත වී ඇති බොහෝ ප්‍රශ්න විස¹ ගත හැකි හොඳම ක්‍රමය සමගිය හා සංහිඳියාව බව බහුතරයේ පිළිගැනීමය. එය එසේ පිළිගත්තද, සමඟිය හා සංහිඳියාව ඇති කිරීමට සාමූහිකව කටයුතු කරන්නට කැමැත්ත ඇත්තේ කීපදෙනෙකුට පමණි. 

වත්මන් රජය සමගිය හා සංහිඳියාව සඳහා විශේෂ කාර්යාලයක්‌ද ස්‌ථාපනය කර ඇත.